[Tính Năng] Đổng Tước Đài

Khái quát: Hệ thống nhằm vào xử lý tướng dư thừa, có thể sa thải, nâng sao, trùng sinh tướng dư thừa hoặc cần bỏ đi.

Nâng sao tướng

Khái quát: Ghép tướng cùng tên sao thấp thành tướng sao cao, và kế thừa cấp và cấp nâng bậc của tướng. Nguyên liệu hỗ trợ nâng sao hoàn toàn bộ nguyên liệu, trang bị dùng để nâng.

Mục đích: Xóa các tướng dư thừa trong túi, và là nguyên liệu tướng chủ yếu để nâng sao tướng, giải quyết vấn đề dư thừa tướng 4 sao.

 

Sa thải tướng

Khái quát: Tiến hành sa thải tách tướng không dùng, để nhận nguyên liệu bồi dưỡng, có thể chọn tự động sa thải tướng 1-3 sao.

Thưởng: Sa thải sẽ hoàn toàn bộ nguyên liệu dùng nâng cấp và nâng bậc, sa thải nhận Ngọc Bích, Đồng, Exp tướng, Huy chương tướng. Huy chương tướng dùng mua vật phẩm Shop Tướng.

Mục đích: Giảm áp lực cho túi đồ, nhận nguyên liệu, không lãng phí nguyên liệu luyện, khiến người chơi dễ dàng chuyển đổi tướng luyện, thử nghiệm các đội hình khác nhau, giảm chi phí thử sai của người chơi.

 

Trùng sinh tướng

Khái quát: Tiêu hao nguyên liệu chỉ định sẽ khôi phục tướng sao cao về 5 sao hoặc 9 sao.

Mục đích: Tướng sao cao sa thải luôn sẽ tổn thất rất nhiều nguyên liệu, nhưng nguyên liệu hoàn khi trùng sinh sẽ tổn thất ít, chỉ cần nguyên liệu chỉ định.

Game