[Tính Năng] Linh Thú

´Gồm 4 thần thú (con đầu tiên được kích hoạt, con sau cần mảnh để mở)
´Hồn thú: tiêu hao pha hồn thú tang thuộc tính tướng trong đội hình
´Nâng cấp: tiêu hao linh vân quả + vàng tăng chỉ số
´Đột phá: tiêu hao đá đột phá thần thú để nâng cấp năng
´Tăng sao: tiêu hao mảnh thần thú để mở khóa thêm   năng
Game