[Tính Năng] Tướng

 

1, Túi tướng

´Bao gồm 60 tướng
´Chia thành
´5 nhóm phẩm chất (C - SSS)
´5 nhóm hệ: Ngụy, Thục, Ngô, Đỉnh Cao, Hắc Ám
´Đồ giám: kích hoạt tướng nhận KNB
´Duyên phận: Kích hoạt các tướng chung duyên phận để nhận Buff thuộc tính
´Gồm 6 tướng ra trận
´Hỗ trợ: 1 Linh Thú, 1 Thần Khí
´Khắc chế: Dùng hệ khắc chế +25% sát thương
´Ngụy < Thục < Ngô < Ngụy
´Đỉnh Cao >< Hắc Ám

´Kích hệ: Sử dụng tướng chung hệ tăng dame + HP (Đỉnh Cao và Hắc Ám cộng thêm kháng hiệu ứng)

a)      Chi tiết tướng

´Tăng cấp: Tiêu hao exp tướng + vàng để up cấp. Đạt mốc lv tiêu hao thêm đá đột phá
´Trang bị: 4 thường, 1 trang sức (lv50), 1 binh phù (lv40)
´Trang bị thường: tiêu hao vàng + trang bị để tăng cấp
´Trang sức: tiêu hao các mảnh trang sức để tăng sao
´Binh phù: tiêu hao tinh hoa binh phù + vàng + KNB để nâng sao

Khái quát: Hiển thị kỹ năng tướng, thuộc tính chi tiết. Người chơi có thể mặc trang bị cho tướng, cường hóa trang bị, nâng cấp.

Mục đích: Bồi dưỡng chính của người chơi, hiển thị về trị số của tướng của người chơi. Cũng là một điểm thu hút người chơi.

b)       Luyện Hồn

Khái quát: người chơi tiêu đạo cụ, cường hóa thuộc tính tướng; Cấp cường hóa đạt điều kiện nhất định, kích hoạt thuộc tính đặc biệt.

Mục đích: Một trong những tuyến trưởng thành của tướng, là một mục tiêu khác khi người chơi không nâng được cấp và sao của tướng.

c)       Nâng sao

Khái quát: người chơi tiêu tướngNgọc Bích, cường hóa thuộc tính tướng, nâng giới hạn cấp tướng, cường hóa sức mạnh kỹ năng tướng.

Mục đích: Thông qua sự phát triển của game, làm rõ các điều kiện và hướng dẫn người chơi đi nhận nhiều tướng.

2, Mảnh

Khái quát: Túi mảnh tướng của người chơi, người chơi có thể ghép mảnh tướng ở đây.

3, Đồ Giám

Khái quát: Vượt ải Đồ Giảm nhìn thấy toàn bộ tướng trong game, xem kỹ năng của từng tướng.

Mục đích: Tiện cho người chơi tìm hiểu tướng, tìm hiểu tình hình thu thập tướng.

4, Duyên

Khái quát: tướng chỉ định sẽ kích hoạt duyên phận, tăng thuộc tính đội hình.

Mục đích: Chỉ dẫn người chơi thu thập tướng, để tăng thuộc tính duyên phận, chỉ dẫn người chơi tăng cấp sao tướng duyên phận.

5. Bố trận

Khái quát: Tập hợp bố trận của các hệ thống trong game.

Mục đích: Hệ thống xử lý tập trung thuận tiện cho người chơi sắp xếp đội hình theo yêu cầu trong lối chơi

 

Game